Back to Start
 

 

 

Allmänna villkor
1) Allmänt:
X3MEVENTS, har avtal med upplevelseföretag (samarbetspartners) som i texten nedan kallas Leverantör. X3MEVENTS har genom dessa avtal erhållit rätt att sälja de upplevelser som presenteras på X3MEVENTS hemsida adrenalinÅre.nu. Gentemot Leverantörerna ansvarar X3MEVENTS för distribution och försäljning av på hemsidan angivna upplevelser. X3MEVENTS ansvarar i samråd med samarbetspartner för text- och bildmaterial som beskriver den aktuella upplevelsen.

2) Ansvar:
X3MEVENTS ansvarar gentemot Kund för frågor som rör köp och leverans i den omfattning som anges i dessa allmänna villkor. Kunden är hänvisad till de villkor och förutsättningar som tillhandahålls av den Leverantör ( X3MEVENTS samarbetspartner) som genomför den aktuella upplevelsen. Gällande försäkring ligger det på kundens ansvar att själv kontakta leverantören för information. Kunden är EJ försäkrad via X3MEVENTS.

3) Text och bilder:
De texter och bilder som beskriver upplevelserna skall återspegla det kunden skall få uppleva i så hög grad som möjligt. X3MEVENTS vill dock reservera sig för att bilderna visar den aktuella upplevelsen generellt och således inte alltid avse den specifika upplevelsen hos en specifik Leverantör. Vad gäller texter kan X3MEVENTS givits missvisande information från Leverantörerna och för det fall kunden anser sig inte erhållit den upplevelse som texten förespeglat har X3MEVENTS inte något ansvar gentemot kunden.

4)Värdebevis/Presentkort:
Det finns två varianter av presentkort/värdebevis. Presentkort köpes när köparen redan valt en upplevelse till en sk. slutkund. Värdebevis köpes när köparen överlåter till en slutkund att själv välja upplevelse.
Värdebeviset innehåller ingen aktivitetsinformation men är i övrigt identisk med det aktivitetsspecificerade presentkortet. Värdebeviset/presentkortet är en värdehandling och utan dessa kan Slutkunden inte boka sin upplevelse. X3MEVENTS värdebevis och presentkort skickas med posten eller email som köparen själv skriver ut. Värdebeviset/Presentkortet gäller ett år och går inte att förlänga. Upplevelsen måste ske innan slutdatum.

5) Aktivering av beställning, bekräftelse och avbokning genom värdebevis/presentkort:
Värdebeviset/presentkortet aktiveras (börjar att gälla) när X3MEVENTS fått betalning för detta. Kunden erhåller bokningsreferensnummer och säkerhetskod på värdebeviset/presentkortet. Dessa skall finnas med på bokningsförfrågan om detta görs. När bokning har skett skickas en orderbekräftelse till kunden och all information som behövs för upplevelsen. För avbokning av upplevelse gäller de villkor för avbokning som Leverantören hänvisar till.

6)Bokningsförfrågan/bokning utan värdebevis:
Bokningsförfrågan av olika upplevelser sker genom länken "bokningsförfrågan", email eller om det är brådskande: tel.samtal. Vi har som mål att svara på en bokningsförfrågan inom 24 timmar. När bokning har skett skickas en bokningsbekräftelse till kunden genom email. Kunden erhåller sen information om upplevelsen med tel.nr till en kontaktperson hos vår samarbetspartner. Kunden betalar sen direkt till samarbetspartnern kontant på plats eller genom faktura.

7) Begränsningar och tillgänglighet:
Vissa upplevelser är beroende av väder och vind och för det fall Leverantören av dessa skäl tvingas ställa in bokad upplevelse skall Leverantören och kunden själva göra upp om nästa datum för genomförande. X3MEVENTS ersätter inga resekostnader i samband med inställning av upplevelse. Hur lång tid en upplevelse tar är ungefärlig, och kunden kan under en del upplevelser få vänta mellan olika delar tillsammans med andra deltagare. kunden hänvisas att ta del av Leverantörens villkor.

8) Byte av upplevelse och giltighetstid :
Giltighetstid, som anges på värdebeviset är 12 månader från köpetillfället. Slutkund kan inte använda värdebeviset för att boka sin upplevelse om giltighetstiden har gått ut. Upplevelsen måste ske innan slutdatum. Inom giltighetstiden kan Slutkunden byta sin upplevelse till en annan upplevelse i samma priskategori. Byte till upplevelse som tillhör en dyrare priskategori kan göras. Mellanskillnaden av de olika upplevelserna måste dock omedelbart betalas av slutkund. Byte innebär dock inte att giltighetstiden förändras. Upplevelserna på adrenalin.nu ändras ibland och det är inte säkert att samma upplevelser finns ständigt i sortimentet. X3MEVENTS arbetar för att få så bra samarbetspartners som möjligt och byter då ibland ut vissa mot bättre och då kanske någon upplevelse tas bort.

9) Prisändringar.
Ibland ändrar våra samarbetspartners priserna efter inköpandet av presentkort eller en bokning hos X3MEVENTS. Vid dessa tillfällen tillkommer en avgift på mellanskillnaden av det höjda priset och det gamla, lägre priset som betalas av slutkunden, d.v.s den kund som har mottagit presentkortet. Annars gäller det priset som var aktuellt vid bokningen.

10) Återbetalning och avbeställning:
Om Köparen vill låta köpet återgå är detta möjligt inom 14 dagar från datumet då inköpet skedde. En administrativ kostnad på 15% av det totala beloppet för en upplevelse tillkommer (den administrativa kostnaden är minst 100SEK och max 500SEK).
Ni kan avboka senast 14 dagar före en bokad upplevelse.

Det händer att Leverantören måste avboka en upplevelse pga anledningar som är utom deras kontroll som t.ex. väder eller tekniska problem. X3MEVENTS kommer att göra sitt bästa för att meddela er om eventuella problem i god tid före er upplevelse äger rum och göra allt för att erbjuda er ett annat datum.

11) Reklamation:
Oavsett vem som bär det eventuella ansvaret för det klagomål som Köparen eller Slutkunden vill göra kan reklamationen skickas till X3MEVENTS genom email. Om reklamationen avser något som är Leverantörens ansvar vidarebefordrar vi reklamationen till Leverantören. X3MEVENTS är endast ett förmedlingsföretag som inte ansvarar för kvaliteten och säkerheten av den beställda produkten (upplevelsen). Priser reserveras för ändring. X3MEVENTS förmedlar upplevelser såsom tredje person på uppdrag av Leverantören. Om osäkerhet råder gällande leverantörens villkor ligger det på Kundens ansvar att själv kontakta leverantören för information.

12) Klagomål:
Vi tar emot och välkomnar all återkoppling som vi kan få på våra upplevelser. Om ni har problem eller klagomål för upplevelsen var vänlig kontakta Leverantören på plats så snart som möjligt så att de får en chans att åtgärda problemet. Vi tycker att man bör framföra eventuella problem eller klagomål under upplevelsen samt kontakta X3MEVENTS omgående.

13) Förlorat eller stulet värdebevis:
Om värdebeviset blir förlorat eller stulet måste kunden kontakta X3MEVENTS. Kunden erhåller ett nytt värdebevis mot en kostnad på 500 kronor.

 


 
X3MEVENTS / Viktoriagatan 18 / 411 25 Göteborg /+46 706 71 22 86